inohilog

/var/log/inohiro

やったことメモ

 • 16日(木)
  • Leaf と、Target_gene でリンクしている Tair_gene_model を同じDBに用意して、スキーマを記述。Sample, Treatment も次元として扱うようにした
  • 現状のものを見せて簡単にミーティング
   • 何か一つ分析した結果とそこから得られた知見を探そうという感じで取り組んでいたが、分析の軸となるものをたくさん用意するという方向へ
   • 今後アップロードされるデータに対して、その軸を利用したができるサービスを提供するために
 • 17日(金)
inohiro@inohiro [mondrian_demo] $ jruby -S rails s 
Failed to load /home/inohiro/.gemrc
NameError: cannot initialize Java class mondrian.olap4j.MondrianOlap4jDriver
 get_proxy_or_package_under_package at org/jruby/javasupport/JavaUtilities.java:54
           method_missing at /home/inohiro/.rvm/rubies/jruby-1.6.7.2/lib/ruby/site_ruby/shared/builtin/javasupport/java.rb:51
               (root) at /home/inohiro/.rvm/gems/jruby-1.6.7.2/bundler/gems/mondrian-olap-4b162ddbec0e/lib/mondrian/olap.rb:13
               require at org/jruby/RubyKernel.java:1033
               require at /home/inohiro/.rvm/gems/jruby-1.6.7.2/gems/activesupport-3.1.1/lib/active_support/dependencies.rb:240
           load_dependency at /home/inohiro/.rvm/gems/jruby-1.6.7.2/gems/activesupport-3.1.1/lib/active_support/dependencies.rb:223
          new_constants_in at /home/inohiro/.rvm/gems/jruby-1.6.7.2/gems/activesupport-3.1.1/lib/active_support/dependencies.rb:640
          new_constants_in at /home/inohiro/.rvm/gems/jruby-1.6.7.2/gems/activesupport-3.1.1/lib/active_support/dependencies.rb:639
           load_dependency at /home/inohiro/.rvm/gems/jruby-1.6.7.2/gems/activesupport-3.1.1/lib/active_support/dependencies.rb:223
               require at /home/inohiro/.rvm/gems/jruby-1.6.7.2/gems/activesupport-3.1.1/lib/active_support/dependencies.rb:240
               (root) at /home/inohiro/.rvm/gems/jruby-1.6.7.2/bundler/gems/mondrian-olap-4b162ddbec0e/lib/mondrian/olap.rb:1
               require at org/jruby/RubyKernel.java:1033
               require at /home/inohiro/.rvm/gems/jruby-1.6.7.2/bundler/gems/mondrian-olap-4b162ddbec0e/lib/mondrian-olap.rb:68
                each at org/jruby/RubyArray.java:1615
               require at /home/inohiro/.rvm/gems/jruby-1.6.7.2@global/gems/bundler-1.1.5/lib/bundler/runtime.rb:66
                each at org/jruby/RubyArray.java:1615
               require at /home/inohiro/.rvm/gems/jruby-1.6.7.2@global/gems/bundler-1.1.5/lib/bundler/runtime.rb:55
               require at /home/inohiro/.rvm/gems/jruby-1.6.7.2@global/gems/bundler-1.1.5/lib/bundler.rb:119
               (root) at /home/inohiro/github/mondrian_demo/config/application.rb:7
               require at org/jruby/RubyKernel.java:1033
               (root) at /home/inohiro/github/mondrian_demo/config/application.rb:52
                 tap at org/jruby/RubyKernel.java:1787
               (root) at /home/inohiro/.rvm/gems/jruby-1.6.7.2/gems/railties-3.1.1/lib/rails/commands.rb:49
               require at org/jruby/RubyKernel.java:1033
               (root) at script/rails:6
12 # register Mondrian olap4j driver
13 Java::mondrian.olap4j.MondrianOlap4jDriver
  • proxy 環境での git clone にはまった
   • いろんな要因があって混乱したが、'git://' から始まるURIでは clone できないようだ
   • (HTTP Proxy を使う環境で、SSH も外に出られないようになってる(たしか))